Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς.

Είναι SLOW ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, η πολιτική S.L του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής σας για κάθε πληροφορία που μπορεί να συλλέξουμε κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούν, αποκαλύπτουν και άλλα κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Έχουμε περιγράψει την πολιτική απορρήτου μας παρακάτω.

  • Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, κατά περίπτωση, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
  • Θα συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση αυτών των στόχων που καθορίζονται από εμάς και για άλλες βοηθητικές χρήσεις, αν δεν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή όπως απαιτείται από το νόμο άτομο.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
  • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
  • Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών μας.
  • Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγει τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και να διατηρείται. SLOW ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, SL μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό σε SLOW ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, την απόλυτη κρίση S.L του.

Ενημέρωση 24/06/2017